Vermont cov kev pab rau txiav kev haus luam yeeb thiab lwm cov luam yeeb.

WHEREVER KOJ YOG RAU KOJ RAU TXOJ KEV QUITTING, PAB TUAJ NTAWM NO.

Cov cuab yeej dawb thiab txhawb nqa rau hnub nyoog 13 thiab laus dua.

Txawm hais tias koj yog tus Vermonter uas siv luam yeeb, luam yeeb hauv e-luam yeeb (e-luam yeeb), luam yeeb zom, nqus, hookah lossis lwm yam khoom luam yeeb, lub xaib no rau koj. 802Quits muaj kev pab pub dawb, kho kom haum luam yeeb thiab lwm yam luam yeeb, suav nrog cov phiaj xwm kev txiav luam yeeb.