برنامه خود را تنظیم کنید

شانس شما برای ترک موفقیت آمیز توتون و تنباکو زمانی بهتر است که یک برنامه ترک سفارشی داشته باشید.

بهترین روش برای ترک سیگار ، بخارپز یا سایر محصولات دخانیات چیست؟ هیچ راهی درست و مناسب برای ترک وجود ندارد. اگر در گذشته مسیری را امتحان کرده اید و جواب نداده است ، فکر کنید مسیری دیگر را امتحان کنید. ما شما را در راه ساخت و استفاده از برنامه ترک شخصی شما راهنمایی خواهیم کرد.

مطالب با اجازه از موسسه ملی سرطان و Smokefree.gov اقتباس شده است