کمک رایگان و پشتیبانی برای LGBTQ

شما آنقدر قوی هستید که می توانید دخانیات را ترک کنید. جامعه LGBTQ با نسبت بالاتری نسبت به جمعیت مستقیم / سیگناری سیگار می کشد ، اما افراد LGBTQ هر روز بر مشکلات غلبه می کنند. می توانید بر اعتیاد به دخانیات نیز غلبه کنید. ما منابع ، ابزارها و برنامه های سفارشی برای کمک به شما در ترک سیگار و سایر محصولات دخانیات داریم.

داستان مایک

نحوه ثبت نام

  • با ارائه دهنده خدمات بهداشتی خود در مورد صحبت کنید داروها و کمکی را که برای شما بهترین است ترک کنید.
  • اگر می خواهید شروع کنید:
    • صدا 1-800-اکنون ترک کنید به صورت رایگان با کمک مربیگری یک به یک ترک کنید.
    • ترک آنلاین استفاده از ابزارها و منابع مانند تابلوهای پیام ، برنامه ریزی را ترک کرده و ردیابی پیشرفت را ترک کنید.