LLEIHAU LLAW

Mae rhoi’r gorau i ysmygu, anweddu neu dybaco arall fel dysgu sgil newydd - fel chwarae pêl-fasged neu yrru car. Y peth pwysicaf i'w wneud yw ymarfer - oherwydd bob tro y ceisiwch roi'r gorau iddi, rydych chi'n dysgu rhywbeth newydd. Dyna pam mae pob cais yn cyfrif. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi credyd i chi'ch hun am yr holl waith rydych chi'n ei wneud i roi'r gorau iddi. Peidiwch ag anghofio, os oes angen ychydig mwy o help arnoch i roi'r gorau iddi, mae 802Quits yn cynnig wedi'u haddasu help dros y ffôn (1-800-QUIT-NOW), yn bersonol ac ar-lein.

Weithiau, er mai'r nod yw rhoi'r gorau iddi yn llwyr, efallai y byddwch chi'n llithro. Y cyfan y mae slip yn ei olygu yw bod angen ychydig mwy o ymarfer arnoch i drin rhyw sefyllfa benodol. Yr allwedd yw mynd yn ôl yn ôl ar y trywydd iawn a pheidio â gadael i'r slip fynd yn eich ffordd. Mae'n naturiol teimlo i lawr neu gael rhai meddyliau negyddol am sigarét yn chwennych neu'n llithro. Byddwch yn barod am hyn, a pheidiwch â gadael i deimladau negyddol beri ichi ddychwelyd i ysmygu, anweddu neu dybaco arall.

Eicon cadwyn wedi torri
Eicon strategaethau gweithredu

Cofiwch: Dim ond slip yw slip. Nid yw'n golygu eich bod chi'n ysmygu, papur neu ddefnyddiwr tybaco eto. Yn aml gall fod yn anodd aros yn rhydd o dybaco. Dilynwch y camau hyn i'ch helpu i roi'r gorau iddi. Os oes gennych atglafychiad, cofiwch, mae llawer o bobl yn llithro! Meddyliwch pa mor bell rydych chi wedi dod ar y siwrnai hon i fywyd heb dybaco a fydd yn rhoi mwy o ryddid i chi fwynhau pethau eraill. Dim ond cael “yn ôl ar y trywydd iawn.”

Peidiwch byth ag anghofio'ch rhesymau dros roi'r gorau iddi.

Peidiwch â chymryd hyd yn oed “dim ond 1 pwff” o sigarét arall neu “dim ond 1 cnoi” o gnoi tybaco neu “dim ond 1 taro vape”.

Peidiwch â rhesymoli a meddwl y gallwch gael un yn unig.

Cynlluniwch ar gyfer sefyllfaoedd peryglus (diflastod, yfed alcohol, straen) a phenderfynu beth fyddwch chi'n ei wneud yn lle defnyddio tybaco.

Gwobrwywch eich hun am beidio â defnyddio tybaco. Defnyddiwch yr arian rydych chi'n ei arbed rhag peidio â phrynu sigaréts neu gynhyrchion eraill ar rywbeth ystyrlon i chi. Gall hyd yn oed fod mor fawr â char ail-law, gan y gall 1 pecyn o sigaréts y dydd gostio dros $ 3,000 y flwyddyn.

Byddwch yn falch o geisio rhoi'r gorau i ddefnyddio tybaco a rhannu eich stori ag eraill.

Dechreuwch feddwl amdanoch chi'ch hun fel rhywun nad yw'n ysmygu, heb dybaco.

Angen tynnu sylw?

Dewiswch ddau offeryn rhoi'r gorau iddi am ddim a byddwn yn eu postio atoch chi!